Obtenir graduat ESO 2015-2016

Requisits:

Tenir 18 anys o complir-los dins l'any natural en què es fan les proves. Es pot rebaixar fins als 16 anys per a l'alumnat que tingui un contracte laboral que li impedeixi assistir al centre educatiu en règim ordinari.

Haver finalitzat l'educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc matèries pendents de qualificació positiva.

Haver finalitzat l'educació secundària obligatòria durant un dels dos cursos anteriors al qual s'accedeix a les proves.

 

Publicació al tauler d'anuncis

Criteris d'avaluació i continguts mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries.

 

Sol·licitud

Durant els deu primers dies lectius del mes de febrer. L'alumnat té temps fins al dilluns dia 15 de febrer per fer la sol·licitud per les proves

 

Junta d'avaluació

S'ha de constituir una junta d'avaluació formada per professorat de 4t i presidida per la Cap d’Estudis.

Data de les proves

Les elegirà el centre. Han de ser durant el mes de març.

Altres